0
Thai  English
+66 (0) 99 245 9222   +66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897
info@tib-group.com, sales@tib-group.com

Total Plant Services

บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Total Plant Services)

การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกโรงงานจัดให้มีการดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการผลิต โดยเป้าหมายที่ท้าทายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร คือ การควบคุมค่าใช้จ่าย, ระยะเวลาในการซ่อม และการใช้ทรัพยากรของโรงงานให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการงานด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงแก่ลูกค้า โดยทีมบริการที่มีความรู้ ความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้บุคลากรผู้ให้บริการของบริษัทฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและการทำงานในสถานที่อับอากาศ ตลอดจนการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า

บริการงานซ่อมและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาปั๊มน้ำทุกชนิด

บริการตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์และตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน

บริการติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร

บริการซ่อมแซมและเคลือบพื้นผิว

บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงงาน

Previous
Top