Thai  English
02 102 0896   02 102 0897
info@tib-group.com, sales@tib-group.com

งานบริการโรงงาน

บริการงานซ่อมและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาปั๊มน้ำทุกชนิด

บริการตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์และตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน

บริการติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรทุกประเภท

บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักรด้วยวัสดุอีพอกซี่

บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงงาน

ย้อนกลับ
Top