0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897
info@tib-group.com, sales@tib-group.com

ล้อยางโพลียูรีเทน (Polyurethane)

รับผลิตชิ้นงานยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท และงานหล่อล้อยางโพลียูริเทน (Polyurethane) อาทิเช่น ลูกกลิ้งยูริเทน, ล้อยางยูริเทน ฯลฯ
ย้อนกลับ
Top