0
Thai  English
+66 (0) 99 245 9222   +66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

SOLENOID VALVE

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) เป็นวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวด เพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เมื่อเปิดและปิดสวิทซ์ กระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว และเมื่อปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟฟ้า เดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตําแหน่งเดิม โดยน้ําหนักของตัวเองเพื่อปิดวาล์ว
โซลินอยด์วาล์ว เป็นวาล์วที่มีรูปแบบการทำงานรวมกัน 2 แบบ คือ
  1. Solenoid จะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้น/ลง
  2. Valve ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี dosc คอยปิดและเปิดให้ของไหลสามารถไหลผ่านวาล์วได้

Previous
Top