0
Thai  English
+66 (0) 99 245 9222   +66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

SWING BOLT FILTER

Swing Bolt Filter

Swing Bolt Filter เป็นเครื่องกรองชนิดหนึ่งที่ใช้ในการกรองของแข็งหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ตลอดจนอนุภาคของของเหลว ก๊าซ และของแข็ง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร จึงเหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท สามารถแยกของแข็งออกจากของเหลว เช่น กรองทราย ,กรองน้ำ , กรองทราย , กรองละเอียด , กรองทรายน้ำบาดาล , กรองทรายสระว่ายน้ำ , กรองทรายเรือ , กรองน้ำมัน , กรองตะกอน , กรองตะกอนน้ำประปา เป็นต้น Filter ของ Swing Bolt Filter สามารถเปิดฝาด้านบน เพื่อทำความสะอาด หรือเปลี่ยนไส้กรองได้ง่าย
 

Previous
Top