0
Thai  English
+66 (0) 2 102 0896   +66 (0) 2 102 0897

STRAINER

STRAINER

Strainer เป็นอุปกรณ์สำหรับการกรองชนิดหนึ่งที่ใช้กรองของแข็งหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ตลอดจนอนุภาคของของเหลว ก๊าซ และของแข็ง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร จึงเหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท สามารถแยกของแข็งออกจากของเหลว เช่น กรองทราย ,กรองน้ำ , กรองทราย , กรองละเอียด , กรองทรายน้ำบาดาล , กรองทรายสระว่ายน้ำ , กรองทรายเรือ , กรองน้ำมัน , กรองตะกอน , กรองตะกอนน้ำประปา เป็นต้น

Previous
Product Information
Top