0
Thai  English
099 245 9222   02 102 0896   02 102 0897

NEEDLE VALVE

วาล์วหรี่ (Needle Valve) 

วาล์วหรี่ (Needle Valve) เป็นวาล์วสำหรับใช้ในการควบคุมอัตราการไหล เช่นเดียวกันกับ globe valve แต่จะแตกต่างกันที่ needle valve จะใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลที่มีความละเอียดสูง (อัตราการไหลต่ำ) และช่องเปิดของวาล์วหรี่จะมีขนาดเล็กกว่าโกลบวาล์ว เหมาะสำหรับการปรับปริมาณการไหลอย่างละเอียด เวลาปิดการไหลสามารถปิดได้อย่างสนิท มักพบการใช้งาน needle valve กับระบบขนาดเล็ก เช่น ระบบแก๊สท่อในอุปกรณ์วัด โดยเฉพาะในงานที่มีพื้นที่แคบและในระบบควบคุมไฮดรอลิค

Top