0
Thai  English
098 996 1504 (Hotline)

บริการเดินไลน์ท่ออุตสาหกรรม

บริการเดินไลน์ท่ออุตสาหกรรม

ระบบจัดการของเหลวอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมถึงกันในแต่ละขั้นตอนการผลิต ซึ่งเป็นการออกแบบและจัดการเพื่อให้มวลของเหลวเกิดการไหล, การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ, การแปรสภาพ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆตามที่ต้องการ
 
 
การออกแบบระบบจัดการของเหลวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและความซับซ้อนของระบบ โดยสิ่งสำคัญคือข้อกำหนดในการออกแบบซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจว่า ระบบจัดการของเหลวนั้นต้องมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ใดบ้างที่จำเป็นต่อการสร้างให้เกิดสภาวะที่ต้องการสำหรับกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ อาทิเช่น อัตราการไหล, ความดัน, ระดับอุณหภูมิ, ระดับของเหลว, ทิศทางการไหล, ระยะทางการไหล, ฯลฯ
 
เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิศวกรของเราจึงให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบให้กับลูกค้า ดังนี้
1)  ข้อกำหนดของกระบวนการผลิต 
วิศวกรของเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของกระบวนการผลิต เช่น อัตราการไหล, ความดัน, อุณหภูมิ, และคุณสมบัติของของไหลที่ใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าให้เข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถออกแบบระบบจัดการของไหลและวางไลน์ท่อได้อย่างถูกต้องสามารถติดตั้งใช้งานกับเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2)  การเลือกวัสดุท่อ
เราเลือกวัสดุท่อที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติของของไหล, อุณหภูมิ, ความดัน, ความต้านทานการกัดกร่อน และต้นทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
3)  การกำหนดขนาดท่อ 
เรากำหนดขนาดท่อตามอัตราการไหล ข้อกำหนดการลดแรงดัน และขีดจำกัดความเร็วเพื่อให้แน่ใจว่า มีการไหลและการทำงานที่เหมาะสมเกิดขึ้นในไลน์ท่อที่ออกแบบ
4)  เค้าโครงการวางท่อ
เราออกแบบเค้าโครงการวางท่อเพื่อใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดแรงดันตกคร่อม และอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการเข้าถึงเพื่อปฏิบัติงาน ลูปการขยาย และข้อกำหนดในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรองรับท่อ
5)  อุปกรณ์รองรับท่อ
เราออกแบบและวางอุปกรณ์รองรับท่ออย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการหย่อนคล้อย การสั่นสะเทือน และความเครียดบนท่อ
6)  การเลือกวาล์วและข้อต่อ
เราออกแบบโดยกำหนดชนิดของวาล์วและข้อต่อที่ตรงกับความต้องการในการใช้งานของระบบจัดการการไหลโดยคำนึงถึงระดับแรงดัน การควบคุมการไหล ความเข้ากันได้และความเหมาะสมของวัสดุต่อสภาวะการใช้งาน
 
7)  เครื่องมือวัดและการควบคุม
เราเลือกใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมยี่ห้อที่ได้มาตรฐาน มีความแม่นยำและทนทาน เพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการไหลมีประสิทธิภาพสูงสุด
8)  คำนึงถึงความปลอดภัย
เราออกแบบระบบจัดการของไหลโดยพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยโดยรวมของทั้งระบบ เช่น วาล์วระบาย เกจวัดแรงดัน และระบบปิดฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยของระบบเมื่อลูกค้าใช้งานในการผลิต
9)  การติดตั้งฉนวน 
เราพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้ฉนวนเพื่อรักษาการควบคุมอุณหภูมิ ตลอดจนการป้องกันการสูญเสียอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้า 
10)  การปฏิบัติตามข้อกำหนด
วิศวกรของเราให้ความสำคัญ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกแบบ, การติดตั้ง และการก่อสร้างระบบจัดการของเหลวสำหรับกระบวนการผลิตให้กับลูกค้า
11)  การบำรุงรักษาและการเข้าถึง
เราออกแบบระบบท่อโดยคำนึงถึงการบำรุงรักษา เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนประกอบต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการตรวจสอบและซ่อมแซมในอนาคต
12)  พิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เราพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การรั่วไหลและการปล่อยมลพิษที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้การออกแบบระบบจัดการของเหลวของเรามีมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาเหล่านี้อย่างรอบคอบและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบระบบจัดการของเหลวสำหรับกระบวนการผลิต ทำให้เราสามารถสร้างกระบวนการวางไลน์ท่อตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลตรงกับความต้องการใช้งานในการผลิตของลูกค้าได้
  • Fully Integrated Industrial Machines and Spare Parts
ย้อนกลับ
สอบถามข้อมูลสินค้า
Top